Odunpazarı Belediyesi’nden kelepir! - Eskişehir Haberler

Odunpazarı Belediyesi’nden kelepir!

Anasayfa / Güncel
Odunpazarı Belediyesi’nden kelepir!

Odunpazarı Belediyesi'nin son dönemde çok sayıda taşınmazını satmaya başlanması dikkat çekiyor... Yeni bir ihale daha duyuruldu... İşte detaylar... 

medyamidas.com - Odunpazarı Belediyesi'nin son dönemde belediyeye ait çok sayıda taşınmazını ihalelerle satışa çıkarması dikkat çekerken, belediyeden dikkat çeken bir ihale duyurusu daha geldi... 

Bir yanda harcamalar, bir yanda satışlar gündemde!

Belediyede özellikle Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Özel Kalem Müdürlüğü gibi müdürlüklerin milyonluk harcamaları ile sürekli gündemde ve tartışmaların odağında olan Beleidye Başkanı Kazım Kurt'un son dönemde birçok taşınmazın satışına onay vermesi de dikkat çekiyor... Son olarak medyamidas.com yazarı B. Yeşim Aslantaş, "Odunpazarı Belediyesi'nde biz bunları sorguluyoruz" başlıklı köşe yazısında da söz konusu harcamaları gündeme getirmiş ve yazısı çok konuşulmuştu... 

"Yunus Emre 2" yolcu teknesini satışa çıkardı 

Odunpazarı Belediyesi'nin duyurduğu son ihalenin detaylarına göre, belediyenin 34 kişilik yolcu teknesi de satışa çıkarıldı...

Yayınlanan ilana göre, belediyenin yıllardır Odunpazarı'ndaki göletlerde kullandığı "Yunus Emre 2" adlı yolcu teknesi satışa çıkarıldı. 

Muhammen bedeli 150 bin lira + KDV 

Yapılacak ihalede muhammen bedelin 150 bin lira olarak belirlendiği açıklandı. 27 Temmuz'da gerçekleştirilecek ihalenin nasıl sonuçlanacağı, yolcu teknesini ne kadara satılacağı merak ediliyor. 

İşte söz konusu ihale ilanı ve detayları: 

İHALE İLANI

ODUNPAZARI BELEDİYESİ

1-İhalenin Yapılacağı Yer ve Bilgileri:

 1. Adresi: Yenidoğan Mah. Çamkoru Sok. No:2 Odunpazarı /ESKİŞEHİR

 2. Telefon ve faks numarası: Tel: 0 222 250 21 40 – 133 Faks: 

 3. Elektronik posta adresi: erdemdemiroz@odunpazari.bel.tr

 4. İhalenin Yapılacağı yer: Odunpazarı Belediyesi Encümen Salonu

2- İhalenin Konusu: Odunpazarı Belediyesi mülkiyetinde bulunan Yunus Emre 2 adlı Yolcu Teknesi satış işi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulüne göre satılması için 29.06.2021 tarih ve 615 nolu sayılı Encümen Kararına istinaden Muhammen Bedeli 150.000,00 TL üzerinden artırma yapılmak suretiyle satışı yapılacaktır.
İli                                 : Eskişehir
İlçesi                            : Odunpazarı
Muhammen Bedel       :  150.000,00 TL + KDV (%18)
Geçici Teminat                       : 4.500,00 TL (Muhammen Bedelin %3’ü)
İhale Tarih ve Saati   : 27.07.2021 Salı günü saat 11.15
                           

Cinsi

Modeli

İnşa Eden Firma

İnşa Malzemesi

Yolcu Kapasitesi

Bulunduğu Yer

Yolcu Motoru

2016

ESMARİN MAK. DENİZ ARAÇLARI SANAYİ

POLYESTER

34 Kişilik

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi

Motor Gücü

Çalışma Saat

Yakıt Cinsi / Motor Tipi

Motor/Şase No

Ölçüleri(MT)

Gros Ton /Net Ton


73,76 BHP


6 Saat

VOLVO PENTA
DİZEL
İÇTEN TAKMA

MOT. NO:5103970512
TEKNE SERİ NO:
TRESM12001I616

Tescil Boyu:11,95
Tescil Genişliği:3,27
Tescil Derinliği:0,60

Gros Ton:4,14
Net Ton:1,18


3- Taşınır Malların Bulunduğu Yerlerin Adresleri Ve Görülebileceği Saatler:
Erenköy Mahallesi 2. Arabacılar Bulvar Fen İşleri Şantiyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde, hafta içi mesai saatlerinde (08.00-17.00) görülebilir.
4- Son başvuru ve teklif tarihi:
İhaleye Katılabilmek için isteklilerin örneğine uygun olarak hazırlayacakları tekliflerini yukarıda belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Odunpazarı Belediyesi 2. Katında bulunan Yazı İşleri Kalemine vermeleri gerekmektedir.
5- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

 1. GERÇEK KİŞİLERDEN:

1-İkametgâh belgesi (e-devlet çıktısı geçerlidir)
2-Nüfus Cüzdan Sureti (e-devlet çıktısı geçerlidir)
3-Noter Tasdikli imza beyannamesi
4-Geçici teminat mektubu veya makbuzu
5-Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi
6-İhale dokümanının satın alındığına dair belge
7-Gerçek Kişinin Eskişehir Odunpazarı Belediyesine Borcu olmadığına dair, ihale günü tarihli alınan Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı.

 1. TÜZEL KİŞİLERDEN:

1-Tebligat için adres beyanı
2-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu meslek grubu oda kaydı
3-Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. İmza yetkilisini ve son ortaklık durumunu gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri
4-Noter Tasdikli imza beyannamesi, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)
5-Geçici teminat mektubu veya makbuzu
6-Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
7-İhale dokümanının satın alındığına dair belge
8-Tüzel kişiliğin Eskişehir Odunpazarı Belediyesine borcu olmadığına dair Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.

 1. ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE: Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin

( A ) veya ( B ) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.
6- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

 1. Tedavüldeki Türk Lirası

 2. Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları

 3. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

7-Teminatların Teslim yeri:
Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine yatırılması zorunludur.
8-İhaleye Katılamayacaklar:
2886 Sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa kesin teminatı gelir kaydolunur.
9- İstekliler ihale şartnamesini; mesai saatleri içerisinde 08.00-12.00 ve 13.00-17.00 saatleri arasında Erenköy Mahallesi 2. Arabacılar Bulvar Fen İşleri Şantiyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden) Odunpazarı / Eskişehir adresinde; Odunpazarı Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Bürosundan ücretsiz görülebilir. Aynı adresten Belediyemiz veznesine yatırılan 100,00TL ücret karşılığında verilen makbuz ile temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
10- Özel Hükümler

 1. Taşınırı satın alanların %3 oranındaki geçici teminat tutarı, şartname hükümlerine uygun olarak satış bedelinin tamamının ödenmesi ve vasıtanın teslim alınıp götürülmesi şartıyla ilgilinin isteği üzere geri verilir.

 2. Yolcu Teknesi ile ilgili olarak KDV dâhil her çeşit resim harç ve mali yükümlülükler alıcıya ait olup; yerinde tesliminde doğan yükleme, boşaltma ve taşıma ile diğer hizmetler karşılığı alacaklar ve giderler alıcıya aittir.

 3. Verilen teklifler sonunda yolcu teknesi en yüksek bedeli verene satılır. Satış bedeli ihale kararının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde tahsil olunur. Bedelin tahsilinden sonra 5 gün içerisinde eşya/vasıtanın çekilmesi gerekir.

 4. Şartnamenin 10.Maddesinin 2.Paragrafı uyarınca 'Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Belediyeye gelir yazılır.

 5. Şartnamenin 12.Maddesinin son paragrafı uyarınca taşınır mal bedeli ödendiği halde şartnamedeki süre içerisinde teslim alınmaz ise, idare bunları müşteri hesabına bu kanun hükümleri dairesinde satmaya yetkilidir.

 

2.045 okunma

Yorum Yap

6 Eylül 2021 Pazartesi

KALP, YÜREK, GÖNÜL…

6 Eylül 2021 Pazartesi

Eğitim Öğretim Başladı…

27 Ağustos 2021 Cuma

Bugün Yine İŞ BIRAKIYORLAR

26 Ağustos 2021 Perşembe

VATANSIZLIK

25 Ağustos 2021 Çarşamba

Eskişehir’de vakalar artıyor

25 Ağustos 2021 Çarşamba

FRANKFURT’TA ESKİŞEHİR MEYDANI

9 Ağustos 2021 Pazartesi

YAKAN YANACAKTIR

6 Ağustos 2021 Cuma

HEPİMİZ YANIYORUZ

21 Haziran 2021 Pazartesi

ÖNCE SAĞLIK

13 Haziran 2021 Pazar

HARMANA SERERLER SARI SAMANI...

12 Haziran 2021 Cumartesi

BAĞLAMA - 1

29 Nisan 2021 Perşembe

ALİ DERDİM

28 Nisan 2021 Çarşamba

HİÇ BİR HÜKMÜNÜZ YOK

27 Nisan 2021 Salı

Reis Öder!

17 Nisan 2021 Cumartesi

GELECEĞE DAİR

5 Nisan 2021 Pazartesi

GELMEYECEK BAHAR

29 Ocak 2021 Cuma

KURUDUK

7 Ocak 2021 Perşembe

HASTA FİKİRLER

24 Aralık 2020 Perşembe

ZEKİ AMA

14 Aralık 2020 Pazartesi

VE DÜNYA’YA HAYKIRDIK

7 Aralık 2020 Pazartesi

NEDİR BU BATI AŞKI

31 Ekim 2020 Cumartesi

CADILAR BAYRAMI!

28 Ekim 2020 Çarşamba

BATI KENDİ BAŞINI YEMEYE NÂMZET

online ziyaretçi: 548
 
yukarı